CHI?N L??C  

 

PIRIOU ?ã chuy?n khái ni?m ‘t? duy toàn c?u, hành ??ng c?c b?’ thành chi?n l??c c? th? trong vi?c h??ng ?ng các nhu c?u m?nh m? theo s? g?n g?i và ph?n ?ng t? t?t c? các ch? tàu.  

Là n?i khách hàng c?n chúng tôi nh?t...  

Xu?t kh?u bí quy?t, tích lu? qua nhi?u th?p k? t?i Concarneau, v?i s? hình thành các x??ng ?óng tàu ? n??c ngoài và t?ng c??ng s?c m?nh cho t?p ?oàn b?i k? thu?t t?p trung.  

Mang l?i gi?i pháp toàn c?u cho khách hàng ...  

PIRIOU ?? xu?t nh?ng gi?i pháp k? thu?t, theo yêu c?u khách hàng và gi?i pháp chìa khoá trao tay b?ng cách ??t chúng vào cùng m?t nhóm ??ng nh?t , hình thành nên các h?i viên ???c ch?n l?a t? m?ng l??i m? c?a các nhà th?u ph? không ??c quy?n, t?t c? các chuyên gia trog các l?nh v?c t??ng ?ng.  

Trùng tu b? sung các ho?t ??ng ?óng tàu và s?a ch?a tàu trên cùng m?t ??a ?i?m...  

 

Khác bi?t nh?ng có tính b? sung, hai ngh? này cho phép chúng tôi cug ?ng cho khách hàng ??y ?? các k? n?ng c?n thi?t.  

 

Tri?n khai s? ?a d?ng hoá ph?m vi  

PIRIOU th?c hi?n tính ?a d?ng b?ng cách tri?n khai các ho?t ??ng ?óng tàu tr? giá cao ? nh?ng ph?m vi khác nhau t? vi?c câu cá, kéo l??i và giàn khoan d?u cho ??n các d?ch v? công c?ng và các tàu d?ch v? khi v?n kh?ng ??nh v? trí lãnh ??o c?a mình trong h?m ??i s?a ch?a tàu nh? vào các kinh nghi?m k? thu?t ?ã tích lu?.  

 

 


A thousand people all over the world at your service