CÔNG VI?C C?A K? S? 

 

Chúng tôi ?ã t?o ra m?t t? ch?c ???c thi?t k? ?? cung c?p các x??ng ?óng tàu v?i t?t c? các s? h? tr? c?n thi?t ?? ?óng và s?a ch?a tàu c?a Quý v?. T? ch?c này là s? k?t h?p c?a các v?n phòng thi?t k?, m?t b? ph?n h?u c?n và hàng h?i, có trách nhi?m nhân s? ??i v?i vi?c h? tr? v? m?t k? thu?t và t?t c? nh?ng ch?c n?ng h? tr? khác c?a t? ch?c, hình thành nên trung tâm k? s? PIRIOU. Công vi?c c?a chúng tôi là ?? xu?t, phát tri?n và ??i m?i ?? ?áp ?ng các thay ??i trong yêu c?u c?a quý v? và giúp quý v? hoàn thành công vi?c c?a mình nh? vào nh?ng gi?i pháp chìa khóa trao tay và làm theo yêu c?u c?a khách hàng. 

 

 

  

* Thi?t k? v?n phòng  

* Mua  

* Mua s?m và b? ph?n h?u c?n  

* H? tr? k? thu?t  

* H? tr? các b? ph?n