S?A CH?A TÀU 

 

Khi giao d?ch, b?n g?p khó kh?n gi?a cam k?t v?i các khách hàng c?a mình và áp l?c t? môi tr??ng bi?n ??y hung d?, thì tính s?n sàng c?a con tàu giúp t?o nên s? khác bi?t. Chúng tôi hoàn toàn hi?u rõ v?n ?? này. S? ph?n ?ng nhanh và hi?u su?t c?a nhóm chúng tôi là ph?n ?ng v?i v?n ?? này. T? s? can thi?p nh? trên bi?n cho ??n nh?ng s?a ch?a l?n (hi?n ??i hoá, trang b? l?i máy móc, kéo dài tàu, v.v.), các x??ng s?a ch?a tàu c?a chúng tôi có m?t ? nh?ng n?i b?n c?n và ?em ??n s? cam k?t v? d?ch v? v?i th??ng hi?u PIRIOU. Các v? th? ??a lý cu? các x??ng s?a ch?a này và các ngu?n l?c k? thu?t ???c thi?t k? t?t, k?t h?p v?i s? thông th?o các k? n?ng s?a ch?a nhi?u lo?i tàu khác nhau (kim lo?i, c? khí, s?n, ?i?n, ?i?n t?, h? th?ng làm mát và máy l?nh, v.v.) cùng v?i k? thu?t t?p trung (thi?t k?, mua bán, h?u c?n), cho phép chúng tôi tho? mãn các yêu c?u c?a b?n v? ch?t l??ng d?ch v? dù ho?t ??ng ? b?t c? n?i ?âu.  

 

Chúng tôi giúp b?n s?a ch?a c? ngày l?n ?êm trong su?t 365 ngày c?a n?m dù tàu ? b?t c? n?i nào và giúp gi?i quy?t các s? c? khi b?n tin t??ng vào chúng tôi.  

 

  

• V? tàu : ???c làm b?ng thép, nhôm và kim lo?i  

• ???ng ?ng  

• M?c và ki?n trúc b?ng g?  

• S?a tàu - s?n  

• ?i?n áp - ?i?n t?  

• Máy l?nh - máy ?i?u hòa không khí  

• Công c? cài ??t - Laser liên k?t  

• B?o trì Diesel  

• T?ng c? khí