Piriou, khám phá con ng??i 

Luôn luôn ??y tri?n v?ng ??i v?i các c?ng tác viên n?ng ??ng yêu thích Ngành Công nghi?p ?óng tàu và s?a ch?a tàu bi?n, t?p ?oàn PIRIOU th??ng xuyên tuy?n d?ng cho ho?t ??ng kinh doanh c?a mình ?? thúc ??y phát tri?n liên t?c ti?p t?c c?ng nh? bù l?i s? l??ng ng??i ngh? h?u.  

 

Chúng tôi th??ng xuyên tuy?n d?ng:  

 

Th? l?p ráp ???ng ?ng d??i bi?n, th? gia công n?i h?i, th? hàn, th? c? khí, th? m?c, th? kho ...  

 

Nghiên c?u và thi?t k? d? án ...  

 

Tuy?n d?ng

S?N XU?T 

NGHIÊN C?U & THI?T K? D? ÁN 

QU?N LÝ - HÀNH CHÍNH